Historia

Jeszcze przed II wojną światową wybudowano w .Świdniku lotnisko. Czynnik ten zadecydował zapewne o tym, że powojenne Ministerstwo Przemysłu i Handlu zdecydowało się na budowę w tym miejscu zakładów przemysłowych i przyfabrycznego osiedla. W dniu 1.stycznia 1951 r. utworzony został zakład o nazwie Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Zalążkiem późniejszego miasta stały się właśnie osiedla baraków postawionych dla budowniczych fabryki. 7 października 1954 r. wydane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w “sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast”. W punkcie 3 wspomnianego rozporządzenia w poczet miast zaliczono gromadę Adampol – nazwę miasta ustalono jako Świdnik (od nazwy wioski).

W latach 1951-1952 zostało wybudowane w Świdniku 7 studni wierconych o głębokości od 75 do 108 m. Studnie te w okresie rozwoju osiedla Świdnik dostarczały wodę do celów budowlanych, natomiast później 4 z nich były poddane renowacji i eksploatowane dla zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych stale rosnącej liczby ludności miasta. Niezależnie od studni na terenie Świdnika wykonano w tym samym czasie 2 studnie na terenie Franciszkowa dla potrzeb innego osiedla przyfabrycznego. Poza nimi wykonano w latach 1958 – 1962 ujęcie składające się z 2 studni na terenie ówczesnej kolonii Krępiec z których jedna eksploatowana jest do dnia dzisiejszego.

Ujęcia te dawały łącznie w 1969 r – 306,6m3/h co było niewspółmierne w stosunku do rosnących potrzeb miasta. Istniejący wodociąg był przestarzały a poszczególne studnie miały ograniczoną wydajność. Jednocześnie eksploatacja ujęć w Świdniku i Franciszkowie była problematyczna ze względu na niekorzystną lokalizację z punktu widzenia sanitarnego. W związku z tym podjęto w latach 70 –tych postanowienie o budowie nowego ujęcia wody na terenie wsi Krępiec. Nowe ujęcie składa się 7 studni wierconych które stopniowo uruchamiano. Jako pierwsza w roku 1983 uruchomiona została studnia nr 7 następnie w 1986 roku studnia nr 2, pozostałe studnie tj. 3,4,5,6,8 włączono w 1987 roku. Od tych studni biegnie magistrala tranzytowa do stacji wodociągowej skąd woda pompowana jest magistralą przesyłową do miasta.

Miasto Świdnik posiada rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej, którego realizację rozpoczęto w roku 1951. System kan. sanitarnej posiadał w okresie początkowym tymczasową oczyszczalnię ścieków. W latach późniejszych (1953) w wyniku rozbudowy systemu kanalizacyjnego wybudowano nową oczyszczalnię. Jej przepustowość wynosiła ok. 4000 m3/d. Oczyszczone ścieki były odprowadzane do rowu melioracyjnego do rzeki Stawek. Ze względu na ograniczoną zdolność chłonną odbiornika oraz uciążliwość oczyszczalni dla sąsiednich terenów nie istniała możliwość dalszej rozbudowy oczyszczalni. W związku z tym podjęto decyzję o przesyle ścieków komunalno -bytowych i przemysłowych z obszaru miasta Świdnika na oczyszczalnię ścieków w Hajdowie. Oczyszczalnia w Świdniku została przebudowana na centralną przepompownię, z której ścieki przesyłane są rurociągiem tłocznym do granic miasta a następnie grawitacyjnie na oczyszczalnię w Hajdowie.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego jako duży zakład przemysłowy posiada własne ujęcie wody oraz odrębny system gospodarki ściekowej z własną oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną dla ścieków komunalnych. Do tej oczyszczalni odprowadzane są ścieki z pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych.