Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin

Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

Informacje ogólne o projekcie

Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu sanitarnej w Świdniku, aglomeracja Lublin” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Za wdrożenie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku (Beneficjent projektu).

Cel zasadniczy:
Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie Aglomeracji Lublin (w obrębie miasta Świdnik) w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

 • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Lublin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

Cele ilościowe:

 • liczba osób nowopodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 354

Cele jakościowe:

 • wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne
 • poprawa komfortu życia mieszkańców
 • rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie obecnie nieuzbrojonym
 1. Zakres rzeczowy projektu (zgodnie z tabelą)
 • Ramy czasowe projektu:
  Data rozpoczęcia: kwiecień 2011r.
  Data zakończenia projektu 30 lipiec 2015r.
 • WARTOŚĆ PROJEKTU 3 784 827,46 PLN 
 • WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE 2 458 785,36 PLN