Druki do pobrania

 

Informacja dotycząca wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan składanych od dnia 19.09.2020 r.

W związku z wejściem w życie, z dniem 19 września 2020 r., ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 471), mając na uwadze brzmienie art. 35 ust. 2 powołanej ustawy, informujemy, że do czasu dostosowania przez Radę Gminy treści Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik do nowych przepisów, warunki techniczne przyłączenia do sieci wydawane będą z zastosowaniem przepisów dotychczasowych.

 

ico_pdf  Wniosek o montaż podlicznika (W2)

ico_pdf Wniosek o uzgodnienie nw. dokumentacji technicznej

ico_pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych

ico_pdf Wniosek o zawarcie umowy na wywóz/odbiór nieczystości ciekłych (Wsz)

ico_pdfWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (W1)

ico_pdf WU-2 Wn zawarcie umowy lokal

ico_pdf WU-3_C1 zawarcie umowy lokal i właściciel

ico_pdf Wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu

ico_pdf Zasady montazu wodomierza-podlicznika