Zgoda

ZGODA

na otrzymywanie wiadomości SMS i e-mail

 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie SMS na podany numer telefonu oraz e-mail na podany adres, z systemu powiadomień funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku dotyczących zakresu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo między innymi:

 • powiadomienia o wystawionych fakturach,
 • powiadomienia o terminach płatności faktur,
 • powiadomienia o awariach i przerwach w dostawie wody,
 • powiadomienia o planowanych robotach budowlanych i utrudnieniach w rejonie nieruchomości,
 • powiadomienia o planowanych pracach porządkowych prowadzonych w pobliżu adresu nieruchomości takich jak: koszenie, odśnieżanie.

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach otrzymywania wiadomości SMS i e-mail z systemu powiadomień funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym PEGIMEK Sp. z o.o.  w Świdniku w zakresie wskazanym powyżej.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Spółka z o.o. 21-040 Świdnik, ul. M. Konopnickiej 3; tel. 81 7512044; e-mail: biuro@pegimek.swidnik.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym w szczególności operator systemu teleinformatycznego i infrastruktury, wykorzystywanych do celów generowania wiadomości SMS i e-mail.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu wysyłania i otrzymywania korespondencji obejmującej między innymi powiadomienia o: wystawionych fakturach, o terminach płatności faktur, o awariach i przerwach w dostawie wody, o planowanych robotach budowlanych i utrudnieniach w rejonie nieruchomości, o planowanych pracach porządkowych prowadzonych w pobliżu adresu nieruchomości takich jak: koszenie, odśnieżanie.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do przekazywania Pani/Panu wiadomości SMS i e-mail w zakresie ww. usług świadczonych przez PK Pegimek Sp. z o.o.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dostarczenia go do siedziby PK Pegimek Sp. z o.o. przy Konopnickiej 3 w Świdniku lub do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kusocińskiego 86 w Świdniku.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności  profilowaniu.
 11. Więcej informacji w zakresie ochrony danych, w tym procedura praw osób, których dane dotyczą w PK Pegimek Sp. z o.o. znajduje się na stronie pegimek.swidnik.pl w zakładce „RODO”.