Historia

Dnia 17 września 1956 r. na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Świdniku za zgodą ministra gospodarki komunalnej powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świdniku. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność już 1 października 1956 r., a swoim zasięgiem obejmowało miasto Świdnik i wieś Franciszków.

Z dniem 1 stycznia 1957 r. na wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej minister gospodarki komunalnej wyraził zgodę na przemianowanie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wielobranżowe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku. Nowemu przedsiębiorstwu zlecono zadania polegające na zaopatrzeniu ludności w wodę, utrzymania czystości dróg oraz oświetlania ulic.

Na podstawie uchwały nr 128/73 Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Lublinie w dniu 12 września 1973 r. na bazie dotychczasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołano Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakres działania przedsiębiorstwa obejmował cały teren byłego powiatu lubelskiego, a z dniem 1 stycznia 1974 r. przedsiębiorstwo przejęło działalność dotychczasowych zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łęcznej, Piaskach, Milejowie, Trawnikach i Głusku.

Na podstawie zarządzenia nr 226 z dnia 27 listopada 1974 r. wojewoda lubelski z dniem 1 stycznia 1975 r. wprowadził szereg zmian organizacyjnych jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i włączył do Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świdniku z jednoczesnym rozszerzeniem przedmiotu działania połączonych przedsiębiorstw o sprawy gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta i gmin: Łęczna, Piaski, Milejów, Trawniki, Puchaczów, Ludwin, Spiczyn, Jastków, Mełgiew, Rybczewice, Fajsławice i Wólka Lubelska.

Z dniem 1 lipca 1975 r. następuje w oparciu o zarządzenie nr 43 wojewody lubelskiego nastąpiła kolejna reorganizacja – nasza firma otrzymała nazwę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku.

W 1978 r. kolejną decyzją wojewody lubelskiego wyodrębniono z przedsiębiorstwa w Świdniku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łęcznej obsługujące dodatkowo gminy Puchaczów, Spiczyn, Ludwin i Milejów.

W 1989 r. oddano do użytku nowe ujęcie wody dla miasta Świdnika znajdujące się na terenie gminy Mełgiew, w a 1991 r. oddano do eksploatacji kolektor sanitarny odprowadzający ścieki ze Świdnika do lubelskiej oczyszczalni ścieków w Hajdowie.

Od 1990 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło przygotowania do zmian organizacyjnych. W dniu 18 czerwca 1991 r. dyrekcja wystąpiła z wnioskiem do burmistrza Świdnika o rozpoczęcie procesu komercjalizacji przedsiębiorstwa. Zarząd Miasta uchwałą Rady Miejskiej w Świdniku został zobowiązany do podjęcia prac przekształcających Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada Miejska w Świdniku uchwałą nr XXVIII/228/92 z dnia 08.06.1992 r. przekształciła Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świdniku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Świdnik. Na podstawie tej uchwały Zarząd miasta spisał przed notariuszem umowę spółki w dniu 12 czerwca 1992 r. i ta data uważana jest za początek funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek Sp. z o.o. Powołano Zarząd Spółki w składzie Mariusz Gawełda – prezes i Wiesław Sobko – zastępca prezesa. W nowej strukturze organizacyjnej i w oparciu o Kodeks Handlowy przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność od 1 stycznia 1993 r.

Zmiany strukturalne i organizacyjne w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Pegimek”:

Na drugą kadencję Zarządu Spółki w dniu 28.04.1995 r. powołano Adama Bogacza – prezesa oraz Krzysztofa Krzyżanowskiego – zastępcę prezesa. Następują dalsze zmiany strukturalne polegające na likwidacji z dniem 1 lipca 1995 r. Zakładu Zieleni, a z dniem 1 sierpnia 1995 r. Zakładu Oczyszczania. W styczniu 1996 r. utworzono Zakład Usług Porządkowych, a od maja 1996 r. powołano sekcję robót drogowych. We wrześniu 1999 r. na kolejną kadencję powołano Rafała Zabłotnego – prezesa i Bogusławę Postrach – zastępcę prezesa. Zmiany w strukturze i działalności firmy to przede wszystkim: likwidacja Zakładu Usług Porządkowych wyodrębnienie w Zakładzie Transportowym następujących sekcji: oczyszczania, drogowej i transportowej utworzenie stacji Autoserwisu przy ul. Targowej 19 W sierpniu 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa – na kolejną kadencję powołano Andrzeja Piaseckiego. W listopadzie 2002 r. przestała działać hurtownia materiałów budowlanych.