Próbka wody z sieci wodociągowej m. Świdnik

Próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Świdnik z dnia 21.05.2018 r.

Adres obiektu: 21-040 Świdnik, ul. Kusocińskiego 86 – ujęcie wody
Analizy wykonało Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o.  w zakresie parametrów grupy B Akredytacja PCA numer AB 1232

 

Badany wskaźnik Jednostka Wynik badania Najwyższe dopuszczalne stężenie lub przedział*
Odczyn (pH) 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm 646 < 2500
Mętność NTU 0,33 Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa mgPt/l < 5 ≤ 15
Zapach (TON) <1 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak (TFN) <1
Ołów µg/l <1,0 ≤10
Kadm µg/l <0,30 ≤5
Miedź mg/l 0,0023 ≤2,0
Chrom µg/l <4,0 ≤50
Rtęć µg/l <0,050 ≤1
Sód mg/l 7,85 ≤200
Mangan µg/l <4,0 ≤50
Żelazo µg/l <60,0 ≤200
Nikiel µg/l <5,0 ≤20
Arsen µg/l <1,0 ≤10
Selen µg/l <2,0 ≤10
Antymon µg/l <1,0 ≤5
Bor mg/l < 0,050 ≤1,0
Glin (Aluminium) µg/l <10,0 ≤200
Chlorki mg/l 16,0 ≤250
Siarczany mg/l 25,0 ≤250
Fluorki mg/l 0,18 ≤1,5
Amonowy jon mg/l <0,05 ≤0,5
Azotany mg/l 7,30 ≤50
Azotyny mg/l <0,03 ≤0,5
Benzo(a)piren µg/l <0,006 ≤0,010
Benzo(b)fluoranten µg/l <0,006
Benzo(k)fluoranten µg/l <0,006
Benzo(ghi)perylen µg/l <0,006
Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,006
Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) µg/l <0,024 ≤0,10
Benzen µg/l <0,4 ≤1,0
1,2-Dichloroetan µg/l <1,0 ≤3,0
Trichloroeten (Trichloroetylen) µg/l <1,0
Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen) µg/l <1,0
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu µg/l <2,00 ≤10
Magnez mg/l 11,4 7-125
Twardość ogólna mgCaCO3/l 326 60-500
Utlenialność z KMnO4 mg/l <0,50 ≤5
Bromiany µg/l <5,0 ≤10
Aminopyralid µg/l <0,050 ≤0,10
Azoksystrobina µg/l <0,050 ≤0,10
Chloropiryfos µg/l <0,050 ≤0,10
Epoksykonazol µg/l <0,050 ≤0,10
Linuron µg/l <0,050 ≤0,10
Lenacyl µg/l <0,050 ≤0,10
Metamitron µg/l <0,050 ≤0,10
Metazachlor µg/l <0,050 ≤0,10
Metrybuzyna µg/l <0,050 ≤0,10
Nicosulfuron µg/l <0,050 ≤0,10
Pendymetalina µg/l <0,050 ≤0,10
Propikonazyl µg/l <0,050 ≤0,10
Rimsulfuron µg/l <0,050 ≤0,10
Terbutylazyna µg/l <0,050 ≤0,10
Cyjanki µg/l <15 ≤50
Akryloamid µg/l <0,075 ≤0,10
Epichlorochydryna µg/l <0,060 ≤0,10
Chlorek winylu µg/l <0,20 ≤0,50

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294)

 

 

Analizy mikrobiologiczne

 Próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  Świdnik z dnia 21.05.2018 r.

Adres obiektu: 21-040 Świdnik, ul. Kusocińskiego 86 – ujęcie wody
Analizy wykonało Laboratorium PK Pegimek w Świdniku w zakresie parametrów grupy B      Akredytacja PCA numer AB 1387

Badany wskaźnik Jednostka Wynik badania Najwyższe dopuszczalna wartość
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C jtk 5 bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli jtk 0 0
Escherichia coli jtk 0 0
Enterokoki kałowe jtk 0 0

jtk – jednostki tworzące kolonie

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz.2294);