Przyłączenie
Warunki techniczne

Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z dwoma egzemplarzami aktualnych map do celów projektowania należy złożyć na formularzu w siedzibie Przedsiębiorstwa. Wniosek powinien zawierać określenie przewidywanej ilości pobieranej wody oraz cel jej zużycia.

  • Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadkach skomplikowanych możliwe jest przesunięcie terminu wydania warunków technicznych.
  • Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat.

Uzgodnienia dokumentacji

  • Dokumentację techniczną wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa w co najmniej dwóch egzemplarzach.
  • Przedsiębiorstwo uzgadnia dokumentację techniczną w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Budowa i odbiór

  • Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy wod-kan inwestor z wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji wraz z dokumentem nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej lub sprawującej nadzór nad wykonywaną budową i złożyć ją w Przedsiębiorstwie.
  • Odbiory sieci wod-kan powinny być poprzedzone pisemnym zgłoszeniem wykonawcy lub inwestora a odbiory przyłączy wod-kan zgłoszeniem ustnym.
  • Odbiorów sieci wod-kan dokonują upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa.
  • Protokóły odbioru komisja sporządza w 3 egzemplarzach po otrzymaniu od inwestora inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy, sieci wod-kan.