Akredytacja

Pismem z dnia 11.12 2012 PCA w Warszawie poinformowało, że w dniu 11.12.2012 została podjęta decyzja o udzieleniu Laboratorium PK Pegimek akredytacji nr AB 1387  na zgodność z normą PN-EN ISO/ILC 17025:2005 . Certyfikatu akredytacji udzielono na okres od 31.21.2012  do 30.12.2016 .

W dniu 09.09.2016 przeprowadzono ponowną ocenę laboratorium (drugi cykl akredytacji) w wyniku której została ona przedłużona do 30.12.2020.

W dotychczas przedstawionych raportach z oceny Polskiego Centrum Akredytacji (AB-1484/2012, AB-1456/2013,  AB-1445/2014, A-1452-2015, A- 1309-2016) nie stwierdzono niezgodności wymagających podejmowania działań naprawczych/korygujących oraz nie wskazano słabych stron w pracy laboratorium.

Po przeprowadzonych auditach wskazano silne strony Laboratorium:

  • zaangażowanie i doświadczenie  personelu
  • wyniki uzyskane w badaniach biegłości
  • wyposażenie
  • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach

Wyniki przeprowadzonych ocen oraz otrzymanie i utrzymanie certyfikatu akredytacji jest potwierdzeniem kompetencji laboratorium.

Załączniki:

ico_pdf  Certyfikat akredytacji

ico_pdf  Zakres akredytacji