Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca, został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 roku. Powołano go na konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, żeby zwrócić uwagę, iż ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku czuwa nad zapewnieniem najwyższej jakości wody dostarczanej do Państwa mieszkań. Woda dostarczana konsumentom podlega regularnemu cotygodniowemu monitoringowi. W porozumieniu z Oddziałem Higieny Komunalnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytypowano miejsca pobierania próbek wody do badań w różnych częściach miasta Świdnika. Badane są również próbki wody ze studni głębinowych.

Wyniki analiz próbek potwierdzają dobrą jakość wody oraz, że spełnia ona wymagania Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wyniki analiz są cyklicznie zamieszczane na naszej stronie.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody ,,WIERZCHOWISKA” oraz ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. AL. Lotników Polskich w Świdniku dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi 22392 m3/dobę, wydajność Qdśr. wynosi 6550 m3/dobę, Qdmax – 7850 m3/dobę, Qhmax – 800 m3/dobę. Na dzień dzisiejszy posiadamy ponad 182 km sieci wodociągowych.