Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnika na okres 3 lat

Przedsiębiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK” Sp. z o.o. w Świdniku

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnika na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 23 maja 2018r.

Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją: LU.RET.070.1.46.2018.PW. z dnia 23.04.2018r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Decyzja jest dostępna na stronach:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy
 https://umswidnik.bip.lubelskie.pl,