Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK SP. z o.o. w Świdniku uzyskało dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa dostawy wody i usprawnienia obsługi klientów w zakresie świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK SP. z o.o. w Świdniku uzyskało dofinansowanie  projektu „Poprawa bezpieczeństwa dostawy wody i usprawnienia obsługi klientów w zakresie świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o.”

 


Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.06.04.00-IŻ.00-06-001/18, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.

Uzyskana wartość dofinansowania: 6 476 194,99 zł co stanowi 63,75% wydatków kwalifikowalnych.

Szacowana cała wartość projektu: 12 577 146,47 zł w tym wydatki kwalifikowane 10 158 737,34 zł

Długość zmodernizowanej magistrali 10,715 km – zgodnie z protokołem końcowym

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Modernizacja magistrali wodociągowej wraz z komorami zasuw od studni głębinowych do zbiorników magazynowych wody oraz montaż światłowodu w modernizowanej magistrali. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Mełgiew w powiecie Świdnickim. Odcinki magistrali wodociągowej będące w zakresie projektu zlokalizowane są w obszarach wiejskich. Projekt obejmuje wykonanie bezwykopowej przebudowy (renowacji) odcinków magistrali wodociągowej o łącznej długości 10.6 km. Od studni głębinowych do zbiorników magazynowych wody, które są zlokalizowane na terenie Gminy Mełgiew. Istniejąca magistrala została wykonana w latach 80-tych. Odnotowano coraz większą awaryjność oraz oceniono, że jest przewymiarowana w stosunku do aktualnych potrzeb.
  2. Modernizacja systemu sterowania studniami. Nowy system zarządzania i nadzoru nad wydobyciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody zapewni pełną i wiarygodną kontrolę nad pracą urządzeń, rejestrację parametrów w trybie online, pełny nadzór dostępu do chronionych obiektów m.in. studni głębinowych, a połączenie kablowe światłowodowe pomiędzy dyspozytornią centralną, a odległymi obiektami studni głębinowych zapewni ciągłość i niezawodność, wysoką jakość i kompletność przekazywanych informacji. Nowy system zapewni w przyszłości jego rozbudowę o dodatkowe parametry wynikające z potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jak i zmieniających się wymagań prawnych.
  3. Usprawnienie obsługi klientów poprzez wdrożenie internetowego Biura Obsługi Klienta (i-BOK). Jest to zadanie nieinfrastrukturalne polegające na wdrożeniu internetowego Biura Obsługi Klienta. Jest to jeden z modułów systemu informatycznego funkcjonującego od stycznia 2018 roku w Przedsiębiorstwie. Celem głównym wdrożenia modułu jest usprawnienie kontaktu i komunikacji z obsługiwanymi klientami.

 

 

tagi