Taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK” Sp. z o.o. w Świdniku

ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnika na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 23 maja 2018r.

Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją: LU.RET.070.1.46.2018.PW. z dnia 23.04.2018r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Decyzja jest dostępna na stronach: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy, https://umswidnik.bip.lubelskie.pl,

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

Lp.

Zaopatrzenie w wodę

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Grupa 1 – G 1Wg

Odbiorcy usług rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej, odbiorcy pozostali niesklasyfikowani w pozostałych grupach.

2.

Grupa 2 – G 1Wdl

Odbiorcy usług rozliczani z uwzględnieniem odczytu wskazań wodomierza dodatkowego lub lokalowego – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej, odbiorcy pozostali niesklasyfikowani w pozostałych grupach, odbiorca wody na cele p.poż.

3.

Grupa 3 – G 2W

Odbiorcy usług pobierający wodę dla celów produkcji spożywczej rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

4.

Grupa 4 – G 2Wd

Odbiorcy usług pobierający wodę dla celów produkcji spożywczej rozliczani z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego.

5.

Grupa 5 – G 3W

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji pozostałej rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

6.

Grupa 6 – G 3Wd

Odbiorcy usług rozliczani z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego pobierający wodę dla celów produkcji pozostałej.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

 

Lp. Odprowadzanie ścieków Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.

Grupa 1 – G 1S

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

2.

Grupa 2 – G 1Sl

Odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego.

3.

Grupa 3 – G 2S

Odbiorcy usług z osiedla Żwirki i Wigury

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ wody

3,61 3,90 zł/m³
   

stawka opłaty abonamentowej

4,99 5,39

zł/odb./okres

 2. Grupa 2

cena za 1m3 wody

3,61 3,90

zł/m3

   

stawka opłaty abonamentowej

3,72 4,02

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ wody

3,69 3,99 zł/m³
    stawka opłaty abonamentowej 4,99 5,39

zł/odb./okres

4. Grupa 4

cena za 1m³ wody

3,69 3,99

zł/m³

    stawka opłaty abonamentowej 3,72 4,02

zł/odb./okres

5. Grupa 5

cena za 1m³ wody

3,73 4,03

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

4,99 5,39

zł/odb./okres

6. Grupa 6

cena za 1m³ wody

3,73 4,03

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

3,72 4,02

zł/odb./okres


Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ ścieków

6,62

7,15 zł/m³
   

stawka opłaty abonamentowej

6,96

7,52

zł/odb./okres

 2. Grupa 2

cena za 1m³ ścieków

6,62

7,15

zł/m3

   

stawka opłaty abonamentowej

3,72

4,02

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ ścieków

6,87

7,42

zł/m³

    stawka opłaty abonamentowej 3,72

4,02

zł/odb./okres

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ wody

3,69 3,99

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,06 5,46

zł/odb./okres

2. Grupa 2

cena za 1m3 wody

3,69 3,99

zł/m3

   

stawka opłaty abonamentowej

3,80 4,10

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ wody

3,77 4,07

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,06 5,46

zł/odb./okres

4. Grupa 4

cena za 1m³ wody

3,77 4,07

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

3,80 4,10

zł/odb./okres

5. Grupa 5

cena za 1m³ wody

3,82 4,13

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,06 5,46

zł/odb./okres

6. Grupa 6

cena za 1m³ wody

3,82 4,13

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

3,80 4,10

zł/odb./okres

  

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ ścieków

6,85 7,40 zł/m³
    stawka opłaty abonamentowej 7,07 7,64

zł/odb./okres

 2. Grupa 2

cena za 1m³ ścieków

6,85 7,40 zł/m3
    stawka opłaty abonamentowej 3,80 4,10

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ ścieków

7,04 7,60 zł/m³
    stawka opłaty abonamentowej 3,80 4,10

zł/odb./okres

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ wody

3,78 4,08

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,13 5,54

zł/odb./okres

 2. Grupa 2

cena za 1m3 wody

3,78 4,08

zł/m3

   

stawka opłaty abonamentowej

3,84 4,15

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ wody

3,86 4,17

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,13 5,54

zł/odb./okres

4. Grupa 4

cena za 1m³ wody

3,86 4,17

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

3,84 4,15

zł/odb./okres

5. Grupa 5

cena za 1m³ wody

3,90 4,21

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

5,13 5,54

zł/odb./okres

6. Grupa 6

cena za 1m³ wody

3,90 4,21

zł/m³

   

stawka opłaty abonamentowej

3,84 4,15

zł/odb./okres

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena   Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1

cena za 1m³ ścieków

7,02 7,58 zł/m³
    stawka opłaty abonamentowej 7,08 7,65

zł/odb./okres

 2. Grupa 2

cena za 1m³ ścieków

7,02 7,58 zł/m3
    stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb./okres

3. Grupa 3

cena za 1m³ ścieków

7,10 7,67 zł/m³
    stawka opłaty abonamentowej 3,84 4,15

zł/odb./okres