Produkcja i dystrybucja wody

System sieci wodociągowej i okolic bazuje na 2 ujęciach wody podziemnej. Są to:

  • ujęcie wody Wierzchowiska” usytuowane ok. 3,0 km na wschód od stacji wodociągowej i ok. 2,0 km od miasta – składa się ono z 7 studni o głębokości 80-100 m. Poszczególne studnie o nr II-VIII znajdują się w odległości 250-300 m od siebie. Ujęcie rozlokowane jest po obu stronach rzeki Stawek.
  • Ujęcie wody ,,Krępiec znajduje się w odległości 2,3 km na zachód od stacji wodociągowej w Świdniku przy ul. Al. Lotników Polskich. Ujęcie to składa się z 1 studni o głębokości 110 m. Jest to jedna z 2 studni starego ujęcia wody dla miasta Świdnika. Studnia po 7-letniej przerwie w eksploatacji została ponownie uruchomiona i włączona do sieci komunalnej w 1992 r.

Studnie głębinowe z 2 ujęć podziemnych zaopatrują w wodę mieszkańców miasta Świdnika oraz okolicznych miejscowości: Krępiec, Kazimierzówka, Franciszków, Wierzchowiska, Minkowice.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody ,,WIERZCHOWISKA” oraz ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. AL. Lotników Polskich w Świdniku dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody wynosi 22392 m3/dobę, wydajność Qdśr. wynosi 6550 m3/dobę, Qdmax – 7850 m3/dobę, Qhmax – 800 m3/h.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje laboratorium wody i ścieków wody i ścieków, które czuwa nad jakością wody wprowadzanej do sieci wodociągowej. Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymogi stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze

Woda ujmowana ze studni przesyłana jest magistralą przesyłową 2×500 mm do zbiorników wyrównawczych usytuowanych na stacji wodociągów przy ul. Kusocińskiego (dwa zbiorniki o pojemności 2500 m3 każdy), następnie za pomocą pomp znajdujących się w pompowni II – go stopnia woda tłoczona jest dwoma magistralami do miasta. Elementem wiążącym oba zbiorniki jest komora zasuw, w której scentralizowane są wszystkie wejścia przewodów wodociągowych oraz zasuwy do regulacji dopływu i odpływu wody. Pompownia stanowi część budynku technologicznego, w którym ponadto znajduje się dyspozytornia, rozdzielnia elektryczna i stacja pomp. Zamontowanych jest tu 12 agregatów pompowych o wydajności 70 m3/h. Łączna wydajność pomp wynosi 840 m3/h. Oddzielny budynek stanowi chlorownia, w której zamontowany jest chlorator typu CPS. Woda wydobywana ze studni jest dobrej jakości i jedyną metodą uzdatniania wody jest okresowa dezynfekcja poprzez chlorowanie.

Wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody nadzorowane i zarządzane są przy pomocy specjalnie na ten cel stworzonego systemu informatycznego i wizualizacyjnego. Głównym miejscem nadzoru i sterowania procesami jest dyspozytornia główna. Wdrożony system informatyczny pozwala na pełną kontrolę parametrów produkcji i dystrybucji wody. P.K. PEGIMEK Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem w Polsce, które wdrożyło system odczytu radiowego, czyli nowoczesnego i praktycznego rozwiązania, pozwalającego na automatyczne pobieranie danych z liczników i szybkie ich przesyłanie. Dzięki temu usprawniony został proces rozliczania odbiorców usług i analizy danych dostarczonych z odczytanych wodomierzy. Narzędzie to umożliwia monitorowanie poboru wody przez odbiorców, pozwala lokalizować indywidualne awarie oraz umożliwia zwiększenie częstotliwości odczytów. Stały monitoring sieci wodociągowej realizowany jest przy pomocy konwencjonalnych metod wykrywania wycieków w sieciach oraz wzbogacony jest o stacjonarne rejestratory szumów.

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2017 r. wynosiła 180,33 km, w tym się magistralna – 11,9 km, sieć rozdzielcza  105,90 km, sieć przyłączy 62,53 km.

Wielkość sprzedaży i wydobycia wody w ostatnich 18 latach pokazuje wykres nr 1.

Woda wydobywana i sprzedawana zużywana jest w 98,68% na cele gospodarstw domowych, 0,97% zużywane jest na cele produkcyjno – spożywcze, pozostałe 0,35% sprzedawanej wody przeznaczane jest na inne cele produkcyjne.