Odbiór i odprowadzanie ścieków

Ścieki odbierane z miasta Świdnika odprowadzane są kolektorem sanitarnym do oczyszczalni w Hajdowie. Dobowa ilość przepompowywanych ścieków wynosi obecnie od 3300 do 4500 m3/dobę. Główna przepompownia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Krępieckiej. Dopływające z miasta ścieki podlegają tu wstępnemu oczyszczeniu na sitach NOGGERATCH, a następnie przetłaczane są do oczyszczalni w Hajdowie. Przepompownia wyposażona jest w 4 pompy GORMAN RUPP.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na koniec 2017 roku wynosi 138,73 km, w tym sieć kanalizacyjna – 86,90 km, przyłącza kanalizacyjne – 51,83 km. Kolektor sanitarny Świdnik – Hajdów oddany został do użytku w 1991 roku. Składa się  z dwóch rurociągów tłocznych o średnicy 600 mm o długości 1km oraz rurociągu grawitacyjnego o długości 10km  i średnicy 1200mm. Kolektor wykonano z rur WIPRO. Ogromna infiltracja wód gruntowych do kolektora  zmusiła przedsiębiorstwo do jego uszczelnienia. W latach 2000 – 2001 wykonywana była renowacja kolektora metodą reliningu długiego z zastosowaniem rur polietylenowych. Jest to tzw. metoda bezodkrywkowa polegająca na wciągnięciu w istniejący kanał nowego rurociągu o mniejszej średnicy a następnie wypełnienie przestrzeni pomiędzy dwoma rurociągami specjalną masą betonową zwaną injektem. Renowację kolektora wykonano na odcinku 5700m.

Ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do Hajdowa odbywa się na podstawie wskazań przepływomierza zainstalowanego na kolektorze dopływowym przed oczyszczalnią. Odbiór ścieków odbywa się zgodnie z umową pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym ,PEGIMEK” Sp. z o.o. w Świdniku, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Umowa określa zasady przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych, stan i skład ścieków wprowadzanych do oczyszczalni, zasady kontroli jakości ścieków oraz metodykę ich badań.

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w Hajdowie w ostatnich 18  latach obrazuje wykres nr 1.