Taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK” Sp. z o.o. w Świdniku

 ogłasza

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnika na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca,

Taryfa wchodzi w życie w dniu 01 września 2021 roku.

Taryfy zostały zatwierdzone Decyzja nr: LU.RZT.70.257.2021.JB z dnia 06.08.2021r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Decyzja jest dostępna na stronach: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy,    https://umswidnik.bip.lubelskie.pl, www.pegimek.swidnik.pl.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

 

Lp. Zaopatrzenie w wodę Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1. Grupa 1 – G 1Wg Odbiorcy  usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy.

2. Grupa 2 – G 1Wdl Odbiorcy usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego lub lokalowego:

Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy, odbiorca wody na cele publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

Lp. Odprowadzanie ścieków Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1. Grupa 1 – G 1S Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub przepływomierza.

Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy.

2. Grupa 2 – G 1Sdl Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego lub lokalowego.

Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 3,87 4,18 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,47 5,91 zł/odb./mc
 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 3,87 4,18 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,10 4,43 zł/odb./mc

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 7,84 8,47 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 7,33 7,92 zł/odb./mc
2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 7,84 8,47 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,10 4,43 zł/odb./mc

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 4,08 4,41 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,51 5,95 zł/odb./mc
2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 4,08 4,41 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,09 4,42 zł/odb./mc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 7,82 8,45 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 7,29 7,87 zł/odb./mc
 2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 7,82 8,45 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,09 4,42 zł/odb./mc

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 4,13 4,46 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,51 5,95 zł/odb./mc
 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 4,13 4,46 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,11 4,44 zł/odb./mc

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy

Lp.    Taryfowa  grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 7,83 8,46 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 7,28 7,86 zł/odb./mc
 2. Grupa 2 cena  za 1m³  ścieków 7,83 8,46 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,11 4,44 zł/odb./mc